Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku Ing. Lukáša Hlebu, PhD.

P O Z V Á N K A

 

Predseda Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

oznamuje, že dňa

18. októbra 2021

Ing. Lukáš Hleba, PhD.

odborný asistent Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

 

o 09.00 hod. prednesie v Kongresovom Centre A. Bernoláka SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku na tému:

„Moderné postupy v proteomickej profilácii mikroorganizmov.“

 

Obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční o 11.00 hod. v Kongresovom centre A. Bernoláka SPU v Nitre na tému:

„Využitie hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF v mikrobiálnej diagnostike.“

 

Link na pripojenie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a94891448e99e46ba81cbc65ef4ba9bca%40thread.tacv2/1632914483698?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2294f74ac4-c8ec-40da-925b-7bb5e51f20e0%22%7d

Ísť späť