Záverečná oponentúra KEGA projektu - prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

Záverečná oponentúra KEGA projektu

" Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Mykológia a Potravinárska mykológia " ,

ktorého vedúci riešiteľ projektu je

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

z Katedry mikrobiológie SPU v Nitre,

sa uskutoční dňa 17. 3. 2021 o 9:30 hod. online cez MS Teams.

 

Link na meeting:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRhNDgxOGEtZDQ3My00MzU3LTk4YjYtZjk3NGEyOGIyOWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2294f74ac4-c8ec-40da-925b-7bb5e51f20e0%22%7d

Späť