Záverečná oponentúra KEGA projektu - prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

Záverečná oponentúra KEGA projektu

" Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu “Biológia živočíšnej produkcie",

ktorého vedúci riešiteľ projektu je

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.,

z Katedry fyziológie živočíchov SPU v Nitre,

sa uskutoční dňa 18. 3. 2021 o 11:15 hod. online cez MS Teams.

 

Link na meeting:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGE4Y2NjYjYtYTc1My00MzdiLWJjMWQtOWI4NTI4OTBmYzMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2294f74ac4-c8ec-40da-925b-7bb5e51f20e0%22%7d

Späť