Záverečná oponentúra KEGA projektu

Záverečná oponentúra KEGA projektu

" Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii " ,

ktorého vedúci  riešiteľ projektu  je

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

z Katedry biochémie a biotechnológie SPU v Nitre,

sa uskutoční dňa 22. 1. 2021 o 8:30 hod. online cez MS Teams.

Späť