Doktorandské študijné programy
Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium na doktorandský študijný program pre akad. rok 2023/2024 na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

 

Prijímacie                                                    konanie prijímacia skúška

                                                                   (odborná časť, jazyková skúška)

Poplatok za prijímacie  konanie :                                  

Papierová prihláška                                     35€

Elektronická prihláška                                 35€  https://is.uniag.sk/prihlaska/

Prílohy k prihláške:

 • - životopis;
 • - doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, bankový prevod;
 • - overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, nie je potrebné u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre);
 • - zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;
 • - súhlas zamestnávateľa so štúdiom u uchádzačov o externú formu štúdia;
 • - rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4);
 • - výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie; v prípade absolventov FBP, toto potvrdenie nie je nutné

 

Fakturačné údaje:

 • Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
 • názov a adresa banky Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
 • konštantný symbol (KS): 0558
 • variabilný symbol (VS): 105900
 • špecifický symbol (ŠS): 105900721
 • správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
 • pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Prihlasovanie sa na štúdium

UPOZORNENIE:

Po podaní elektronickej prihlášky, prílohy k prihláške posielať elektronicky na: zuzana.acsova@uniag.sk

PRÍLOHY:

 • - životopis;
 • - doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, bankový prevod;
 • - fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, nie je potrebné u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre); (overené fotokópie dokladov je potrebné doložiť až pri zápise)
 • - zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;
 • - súhlas zamestnávateľa so štúdiom u uchádzačov o externú formu štúdia;
 • - rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4);
 • - výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie; v prípade absolventov FBP, toto potvrdenie nie je nutné