Doktorandské študijné programy
Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium na doktorandský študijný program pre akad. rok 2020/2021 na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

 

Poplatok za prijímacie konanie:

 • - 38 € (elektronická prihláška)

 

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

 • - pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,
 • - pri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe, alebo ste dostali v škole a pod.) – odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, NIE poštovou poukážkou.

 

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

POPLATOK za prijímacie konanie: cez internetbanking, príp. bankovým prevodom:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 • · číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
 • · konštantný symbol (KS) 0558
 • · variabilný symbol (VS) 105900
 • · špecifický symbol (ŠS) 105900721
 • · správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 • · číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
 • · BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • · konštantný symbol (KS) 0558
 • · variabilný symbol (VS) 105900
 • · špeifický symbol (ŠS) 105900721
 • · správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Prihlasovanie sa na štúdium

UPOZORNENIE:

Po podaní elektronickej prihlášky, prílohy k prihláške posielať elektronicky na: barbora.holla@uniag.sk

PRÍLOHY:

 • - životopis;
 • - doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, bankový prevod;
 • - fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, nie je potrebné u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre); (overené fotokópie dokladov je potrebné doložiť až pri zápise)
 • - zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;
 • - súhlas zamestnávateľa so štúdiom u uchádzačov o externú formu štúdia;
 • - rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4);
 • - výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie; v prípade absolventov FBP, toto potvrdenie nie je nutné