PRAX ŠTUDENTOV

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre má vytvorený moderný online systém zabezpečovania praxe študentov.

On-line systém pre prax, je k dispozícii na webovej stránke www.potravinarstvo.sk/prax Tento systém prehľadným spôsobom informuje študentov o možnostiach absolvovania praxe u konkrétnych organizácií (firmy, inštitúcie a pod.).

Online systém umožňuje: 

    • - prehľadne zobrazovať ponuky praxe organizáciami,
    • - určiť termíny a čas, kedy má organizácia záujem o prax študenta, s určením počtu voľných miest na prax a náplňou práce počas prevádzkovej alebo odbornej praxi,
    • - vyhľadávať ponuky praxe podľa kategórií odvetvia (napr. producenti primárnych komodít, farmári, biotechnologické spoločnosti, potravinárske podniky a firmy z príbuzných odvetví ako aj podľa druhu výroby alebo vyrábaných výrobkov vrátane laboratórií, orgánov štátnej správy a pod.)
    • - zobrazovať adresu organizátora praxe a aj konkrétne miesto výkonu praxe,
    • - získavať údaje pre štatistické vyhodnotenie praxe podľa toho, kde a kedy študenti praxujú, a v akých odvetviach, aká je ich hlavná náplň praxe a pod.

 

Kontakty pre prax

Fotografie z exkurzií