PRAX ŠTUDENTOV

Od akademického roku 2019/2020 pripravila Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, efektívny moderný systém zabezpečovania praxe študentov.

On-line systém pre prax, je k dispozícii na webovej stránke www.potravinarstvo.com/prax. Tento systém prehľadným spôsobom informuje študentov o možnostiach absolvovania praxe u konkrétnych organizácií (firmy, inštitúcie a pod.).

Tento on-line systém slúži pre:

- registráciu a prihlásenie sa študentov na prax,

- registráciu a prihlásenie sa organizácií do systému praxe a zverejňovanie ponúk voľných miest na prax.

Systém umožňuje:

- prehľadne zobrazovať ponuky praxe organizáciami,

- určiť termíny a čas, kedy má organizácia záujem o prax študenta, s určením počtu voľných miest na prax a náplňou práce počas prevádzkovej alebo odbornej praxi,

- vyhľadávať ponuky praxe podľa kategórií odvetvia (napr. producenti primárnych komodít, farmári, biotechnologické spoločnosti, potravinárske podniky a firmy z príbuzných odvetví ako aj podľa druhu výroby alebo vyrábaných výrobkov vrátane laboratórií, orgánov štátnej správy a pod.)

- zobrazovať adresu organizátora praxe a aj konkrétne miesto výkonu praxe,

- získavať údaje pre štatistické vyhodnotenie praxe podľa toho, kde a kedy študenti praxujú, a v akých odvetviach, aká je ich hlavná náplň praxe a pod.

 

Kontakty pre prax

 

Odkazy:

Všeobecné informácie k praxi Bc. štúdium

Všeobecné informácie k praxi Ing. štúdium

Obsahová náplň predmetu Seminár k praxi

Náplň práce VPP Kolíňany

Registrácia študentov na prax

Registrácia organizátorov praxe

Prihlasovanie sa na ponuky praxe

Kontrola výkonu praxe študentov

Zmluva o spolupráci medzi FBP SPU v Nitre a organizátorom praxe

Dohoda o prevádzkovej (odbornej) praxi študenta (SK, EN) - podpísanú dohodu je potrebné si prevziať na študijnom oddelení FBP

Hodnotiaci dotazník z praxe

Inštalácia mobilnej aplikácie na vedenie záznamu o dochádzke na praxi

 

Fotografie z exkurzií