Príhovor dekana

Milí súčasní a budúci študenti,

Vitajte na stránkach Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorá vznikla v roku 2002 s cieľom ponúkať moderné a atraktívne študijné programy, ktoré sú úzko spojené s vedeckými poznatkami a praxou. Fakulta biotechnológie a potravinárstva ponúka študentom zaujímavé študijné programy na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia a poskytuje vzdelávanie v oblasti biotechnológií, biológie a potravinárstva.

V rámci štúdia odboru biotechnológií získate poznatky v oblasti rastlinných, živočíšnych, mikrobiálnych, potravinárskych a environmentálnych biotechnológií. Okrem iného preniknete do mapovania genetickej biodiverzity obilnín, pseudoobilnín, olejnín a strukovín, hodnotenia kvality živočíšnych genetických zdrojov, využitia antimikrobiálnych látok na prírodnej báze, nutrigenetickej analýzy vybraných génov živočíšnych modelov a génov súvisiacich s hodnotením bezpečnosti potravín a zdravím konzumenta.

Štúdiom biológie nadobudnete poznatky v oblasti bunkovej a molekulovej biológie s využitím molekulových, biochemických, analytických a mikrobiologických metód a techník génového inžinierstva. Biologický výskum Vám ponúka možnosť analyzovať a stanoviť účinky biologicky aktívnych látok a extraktov na fyziologické procesy živočíchov, hodnotiť účinky bioaktívnych prírodných látok na bunky a bunkové línie, hodnotiť možné negatívne vplyvy rizikových látok potravového reťazca, mikroorganizmov na kvalitu potravín, krmív, pôdy ako aj ďalších zložiek životného prostredia.

V rámci štúdia potravinárstva získate špecifické poznatky v oblasti spracovania rastlinných a živočíšnych produktov z pohľadu zachovania nutričnej, hygienickej, technologickej a senzorickej hodnoty z nich vyrábaných potravín, v oblasti nealko nápojov, vinárstva, sladovníctva a pivovarníctva, gastronómie a bezpečnosti a kontroly potravín. Aktívne sa zúčastníte výskumu zameraného na hodnotenie kvality mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, medov a včelích produktov, obilnín, olejnín, strukovín, okopanín a špeciálnych plodín.

Naším cieľom je neustále zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania v rámci ponúkaných študijných programov, ako aj získavať bohaté praktické zručnosti v našich laboratóriách a univerzitnom Výskumnom centre AgroBioTech. Naša fakulta sa každoročne zapája do národných a medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov, čím podporuje vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť študentov, ako aj ich mobilitu v rámci programov Erasmus+, CEEPUS a Európskeho inovačného a technologického inštitútu, ktorý vytvoril práve na našej univerzite EIT Food Hub, ako jediný na Slovensku so zameraním na potravinárstvo. Aktívne spolupracujeme s európskymi univerzitami a inštitúciami, aby sme prispeli k príprave novej generácie vedcov a absolventov, ktorí sa presadia v náročnom konkurenčnom prostredí a úspešne odštartujú svoju profesionálnu kariéru v celoeurópskom meradle.

Tím našich pedagogických a vedeckých pracovníkov neustále sleduje aktuálne trendy, inovatívne postupy a možné scenáre budúcnosti s cieľom zdieľania týchto vedomostí v rámci vedeckej a študentskej komunity.

Okrem skvelých podmienok pre vedecký život a akademický rast ponúkame študentom široké spektrum možností trávenia voľného času, ako aj možnosť stať sa členom študentského spolku Pasteur, či využiť rozsiahlu ponuku športových aktivít v priestoroch, ktoré má univerzita vybudované na tieto účely. Mladí ľudia navyše môžu prežiť najkrajšie roky života v prekrásnom historickom meste Nitra - meste študentov.

 
prof. Ing. Norbert LUKÁČ, PhD.
dekan FBP