Špičkový tím CeRA

Na 101. zasadnutí Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 22. 6. 2017, bol v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ schválený špičkový tím:


Názov špičkového
tímu:        Centrum reprodukcie živočíchov 

Skratka:                               CeRA

Oblasť výskumu OV:             OV 19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy

Zloženie špičkového tímu:              prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. – kontaktná osoba

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – kontaktná osoba

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

 

Vedecký tím pracuje v oblasti reprodukčnej biológie a embryotechnológií: dizajn nových semenných extenderov, prírodných regulátorov reprodukčných procesov a kmeňových buniek. Členovia tímu vyvíjajú komerčnú produkciu nových semenných extenderov využiteľných vo veľkochovoch. Aplikačný výstup tímu v podobe dizajnu nových kultivačných a kryoprezervačných médií ponúka zvýšenie nielen národnej, ale aj medzinárodnej konkurencieschopnosti producentov plemenného materiálu. Vývin špecifických reagencií pre prípravu inseminačných dávok zabezpečujúcich optimálnejšie zachovanie fertilizačného potenciálu je jedným z rozhodujúcich faktorov prípravy, predaja a kúpy biologického materiálu. Podstatný aplikačný výskum tímu je orientovaný na skúmanie intracelulárnych odoziev samčieho a samičieho reprodukčného systému počas in vitro manipulácie, spracovania i krátkodobého alebo dlhodobého uchovávania bunkových alebo tkanivových štruktúr. Hľadanie príčin a riešenia problémov s fertilitou je vysoko žiadúce. Členovia tímu sledujú účinky endokrinných disruptorov (na báze alkylfenolov a bisfenolov) na steroidogenézu a spermatogenézu testikulárnych buniek in vitro moteloch. Skúmanie mechanizmov účinku prírodných protektívnych a toxických látok, ktoré zasahujú do regulácie ovariálnych funkcií (steroidogenéza, proliferácia a apoptóza) zvierat a človeka je vysoko žiadúce. Eliminácia viability, proliferácie a naopak indukcia apoptózy buniek humánneho ovariálneho adenokarcinómu je prospešné z pohľadu poskytnutia poznatkov pre vyhľadávanie nových typov protinádorových liečiv a lepšie pochopenie regulačných mechanizmov v nádorových bunkách. Dôkladná kontrola pohlavného cyklu a ovulácie zabezpečuje zisk dostatočného počtu oocytov a včasných embryí. Nové hormonálne, farmakologické a génové regulátory reprodukcie zvierat a aplikácia alternatívnych prírodných látok môžu byť využité pre reguláciu a liečbu porúch reprodukčných procesov živočíchov, čo je dôležité z pohľadu chovateľov, poľnohospodárstva, ale aj biomedicíny.