Technológia potravín


Študijný odbor: 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov
 
Forma štúdia: denná so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky
 
                      externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov
 
Profil absolventa:
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je pripravený na samostatnú tvorivú vedeckú činnosť a súvisiace aktivity v oblasti agropotravinárskeho výskumu, vývoja a vzdelávania. Ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja, technologických postupov výroby zdravotne neškodných potravín a možnosti širšieho (aj nepotravinárskeho) využitia (zhodnocovania) poľnohospodárskych produktov a materiálov.

V rámci doktorandského štúdia sú vytvorené podmienky pre zvládnutie odbornej terminológie aj vo svetovom jazyku s možnosťou študijných pobytov na zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách. Absolvent bude mať preto primerané dispozície uplatniť sa na trhu práce aj v európskom a svetovom priestore.