Študijný odbor: Potravinárstvo

Forma štúdia:

  • denná so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky
  • externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov

Jazyk: slovenský

Profil absolventa

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je pripravený na samostatnú tvorivú vedeckú činnosť a súvisiace aktivity v oblasti agropotravinárskeho výskumu, vývoja a vzdelávania. Ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja, technologických postupov výroby zdravotne neškodných potravín a možnosti širšieho (aj nepotravinárskeho) využitia (zhodnocovania) poľnohospodárskych produktov a materiálov. V rámci doktorandského štúdia sú vytvorené podmienky pre zvládnutie odbornej terminológie aj vo svetovom jazyku s možnosťou študijných pobytov na zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách. Absolvent bude mať preto primerané dispozície uplatniť sa na trhu práce aj v európskom a svetovom priestore.

Uplatnenie absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Technológia potravín vedecky skúma, poznáva a prináša vlastné riešenia problémov z oblasti agropotravinárstva, týkajúcich sa optimalizácie výroby surovín a potravín, zužitkovania vedľajších produktov (bezodpadové technológie). Ovláda nové poznatky z aplikovanej chémie, fyziky, mikrobiológie,

špeciálnych potravinárskych technológií. Osvojí si zásady vedeckej práce, formulovania problémov a metód riešenia, ovláda problematiku výskumu, vývoja a výroby surovín a potravín, spracovania vedľajších produktov, právne a enviromentálne súvislosti a aspekty riešených problémov. Je schopný samostatne prezentovať výsledky svojej práce (publikačná a pedagogická aktivita). Absolvent sa uplatní vo vedecko-výskumnej a výchovno-vzdelávacej práci na univerzite (odborní asistenti) s možnosťou ďalšieho odborného rastu, v samostatnej výskumnej práci na výskumných ústavoch agropotravinárskeho zamerania a vo výrobných podnikoch a poradenských firmách v SR i v zahraničí.

Komisie dizertačných skúšok