Technológia potravín

Študijný odbor: Potravinárstvo

Forma štúdia:

 • denná so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky
 • externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov

Jazyk: slovenský

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
 
Študijný poradca: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
 
Profil absolventa

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je pripravený na samostatnú tvorivú vedeckú činnosť a súvisiace aktivity v oblasti agropotravinárskeho výskumu, vývoja a vzdelávania. Ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja, technologických postupov výroby zdravotne neškodných potravín a možnosti širšieho (aj nepotravinárskeho) využitia (zhodnocovania) poľnohospodárskych produktov a materiálov. V rámci doktorandského štúdia sú vytvorené podmienky pre zvládnutie odbornej terminológie aj vo svetovom jazyku s možnosťou študijných pobytov na zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách. Absolvent bude mať preto primerané dispozície uplatniť sa na trhu práce aj v európskom a svetovom priestore.

Uplatnenie absolventa

V Národnej sústave povolaní je uvedená pracovná pozícia pre absolventa III. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore Potravinárstvo:

 • · 2141001 Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe

V Štatistickej klasifikácii zamestnaní možno vybrať niekoľko pozícií vhodných pre absolventov III. stupňa vysokoškolského vzdelávania:

 • · 1112009 Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy (úroveň sekcie)
 • · 1112010 Poradca prezidenta, predsedu vlády, ministra, najvyššieho predstaviteľa ústredného štátneho orgánu
 • · 1112012 Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu
 • · 1114005 Vedúci predstaviteľ zamestnávateľskej asociácie a zväzu
 • · 1114006 Vedúci predstaviteľ profesijnej komory
 • · 1120005 Predseda družstva
 • · 1219010 Technický riaditeľ
 • · 1219011 Riadiaci pracovník (manažér) kvality
 • · 1223 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja
 • · 2141001 Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
 • · 2310003 Odborný asistent vysokej školy
Komisie dizertačných skúšok