Ústav biotechnológie (ÚB)

Súčasťou Ústavu biotechnológie sú

Katedra biochémie a biotechnológie (KBB)

Katedra mikrobiológie (KMi)

 

Ústav biotechnológie je vytvorený z Katedry biochémie a biotechnológie a Katedry mikrobiológie. Úlohou ústavu je realizovať pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť sústredenú na rozvoj biotechnológií na FBP SPU. V rámci ústavu sú vytvorené laboratóriá pre rastlinné, živočíšne, mikrobiálne, potravinárske a environmentálne biotechnológie.

Vedúcou ústavu je doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. Zástupkyňou vedúcej je prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. Za oblasť pedagogiky zodpovedá doc. Ing. Jana Maková, PhD. a za oblasť tvorivej činnosti zodpovedá doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Katedra biochémie a biotechnológie

Katedra mikrobiológie