Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

   Na základe hodnotiacej správy Akreditačnej komisie zo dňa 30. októbra 20015 pod č. 2015-18737/45303:1-15a0, Ministerstvo školstva SR rozhodlo o priznaní týchto práv Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre:

1. Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Spracovanie poľnohospodárskych produktov na obdobie do najbližšej komplexnej akreditácie

2. Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Biológia na obdobie do najbližšej komplexnej akreditácie

3. Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Agrobiotechnológie na obdobie do najbližšej komplexnej akreditácie

 

Kritéria pre habilitačné a inauguračné konania za prof.

Formuláre k stiahnutiu:

Habilitačné konanie

 

Vymenúvacie konanie

Smernice