Životopis dekana

Norbert Lukáč pôsobí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre od roku 1994. Po absolvovaní strednej školy (SPoŠ, Levice) a vysokoškolského štúdia v odbore Zootechnik - špecializácia genetika a reprodukcia na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre pracoval ako technický pracovník, asistent, odborný asistent (od 2001), docent (od 2007) a profesor (od 2013) na SPU v Nitre.

Titul PhD. získal v roku 2000 na tému Determinácia stavu pasívnej humorálnej imunity teliat v peripartálnom období. Profesijne sa vo výskume a pedagogickej činnosti venuje fyziológie bunky a živočíchov, ich prejavu po stimulácii biotickými a xenobiotickými látkami. V súčasnosti sa zaoberá modelovaním signálnych dráh a imunitnej odozve buniek in vitro. Je autorom resp. spoluautorom štyroch monografií, troch vysokoškolských učebníc, 84 CC časopiseckých publikácií, 146 publikácií (WoS, All Databases), viac ako 1454 citácií, H index 22. Prednášal na významných zahraničných konferenciách v Číne, Malajzii, Mexiku, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Taliansku, Portugalsku. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore subcelulárnej biológie a imunológie na Univerzite veterinárnych vied v Budapešti, a taktiež krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty na univerzitách v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku.

Bol zodpovedným riešiteľom 4 projektov VEGA, 3 projektov KEGA, 3 projektov APVV. Podieľal sa na rozvoji a spolugarantuje kompletné tri stupne štúdia v odbore Biológia na FBP SPU v Nitre, spolugarantuje habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v odbore Biológia. V rokoch 2011-2019 pôsobil ako prodekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

 

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Norbert_Lukac

Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/norbert-lukac2/

LinkedIn: https://sk.linkedin.com/in/norbert-lukac-46493618

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/C-2034-2014

Google Scholar: https://scholar.google.sk/citations?user=LfxMh5gAAAAJ&hl=sk