Kolégium dekana

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. – prodekanka

doc. Ing. Alica Bobková, PhD. – prodekanka

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. - predsedníčka FO OZ PŠaV

Ing. Eva Piecková – tajomníčka

Ing. Radovan Stanovič, PhD. – predseda AS FBP

prof. Ing. Judita Lidiková, PhD. - vedúca Ústavu potravinárstva

doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. – vedúca Ústavu biotechnológie

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. – vedúci Ústavu aplikovanej biológie

Ing. Katarína Poláková - študent