Zloženie kolégia dekana

 1. prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan
 2. prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. – prodekanka
 3. doc. Ing. Alica Bobková, PhD. – prodekanka
 4. doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. - prodekan
 5. doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. - predsedníčka FO OZ PŠaV
 6. Ing. Eva Piecková – tajomníčka
 7. Ing. Tomáš Jambor, PhD. – predseda AS FBP
 8. prof. Ing. Judita Lidiková, PhD. - vedúca Ústavu potravinárstva
 9. doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. – vedúca Ústavu biotechnológie
 10. prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. – vedúci Ústavu aplikovanej biológie
 11. Ing. Katarína Poláková - študent