AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE
 

Predseda AS FBP SPU v Nitre: Stanovič Radovan, Ing., PhD.

Podpredsedníčka AS FBP SPU v Nitre: Felšöciová Soňa, doc., Ing., PhD. (zamestnanecká časť AS FBP SPU v Nitre)

Podpredseda AS FBP SPU v Nitre: Benko Filip, Ing. (študentská časť AS FBP SPU v Nitre)

Tajomníčka AS FBP SPU v Nitre: Lidiková Judita, prof., Ing., PhD.

 

Legislatívna komisia FBP SPU v Nitre

Musilová Janette, prof., Ing., PhD. - predseda

Chňapek Milan, Ing., PhD.

Benešová Lucia, Ing.

 

Ekonomická komisia FBP SPU v Nitre

Slanina Tomáš, Ing., PhD. - predseda

Massányi Peter, prof., MVDr., DrSc.

Knížatová Nikola, Ing.

 

Pedagogická komisia FBP SPU v Nitre

Haščík Peter, prof., Ing., PhD. - predseda

Balážová Želmíra, doc., Mgr., PhD.

Lenický Michal, Ing.

 

Komisia pre rozvoj

Kunová Simona, doc., Ing., PhD. - predseda

Lidiková Judita, prof., Ing., PhD.

Partika Adam, Ing.