Kolégium dekana

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. – prodekanka

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – prodekanka

doc. Ing. Alica Bobková, PhD. – prodekanka

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. - predsedníčka FO OZ PŠaV

Ing. Eva Piecková – zastupujúca tajomníčka

Ing. Radovan Stanovič, PhD. – predseda AS FBP

doc. Ing. Ján Mareček, PhD. – vedúci KTKRP

prof. Ing. Peter Haščík, PhD. – vedúci KTKŽP

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – vedúca KMi

prof. Ing. Janetta Musilová, PhD. – vedúca KCH

doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. – vedúca KBB

prof. Ing. Jozef Golian, Dr. – vedúci KHBP

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. – vedúci KFŽ

Ing. Filip Benko - študent