Vedecká rada FBP SPU v Nitre Interní členovia

1. prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – FBP SPU, predseda VR FBP

2. prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – prodekanka FBP

3. prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. – prodekanka FBP

4. doc. Ing. Alica Bobková, PhD. – prodekanka FBP

5. prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. – ÚB FBP

6. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. – ÚB FBP

7. doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. – ÚB FBP

8. doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. – ÚP FBP

9. doc. Ing. Ján Mareček, PhD. – ÚP FBP

10. prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. – ÚP FBP

11. prof. Ing. Peter Haščík, PhD. – ÚP FBP

12. prof. Ing. Jozef Golian, Dr. – ÚP FBP

13. prof. Ing. Janette Musilová, PhD. – ÚP FBP

14. prof. Ing. Judita Lidiková, PhD. - ÚP FBP

15. prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – ÚB FBP

16. prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. - ÚP FBP

17. prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. – ÚB FBP

18. prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. – ÚAB FBP

19. prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. – FZKI SPU v Nitre

20. Dr. h. c. prof. Ing. Elena Horská, Dr. – FEM SPU v Nitre

21. doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. – FAPZ SPU v Nitre

22. prof. Ing. Roman Gálik, PhD., - TF SPU v Nitre

23. doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

Externí členovia

1. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. – UVLaF Košice

2. prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. – VŠOaH Brno

3. prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - AF, Mendelu Brno

4. doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc. - ÚBGR, CBRB SAV v.v.i. Nitra

5. prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - FCHPT, STU Bratislava

6. prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. - FPaI, UKF v Nitre

7. doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. - VÚŽV, NPPC Nitra

8. doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. – FVHE, VFU Brno

Čestní členovia

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. – FBP

prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. - FBP

Tajomníčka VR FBP

Ing. Eva Piecková – FBP