Študijné programy doktorandského štúdia
 
Doktorandské štúdium na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa v akademickom roku 2017 – 2018 realizuje v dvoch akreditovaných študijných programoch v dennej forme (DF) a externej forme (EF) štúdia:
  • - Technológia potravín (4 roky DF, 5 rokov EF štúdia)
  • - Agrobiotechnológie (4 roky DF, 5 rokov EF štúdia)
  • - Molekulárna biológia (4 roky DF, 5 rokov EF štúdia)

 


Študijný program TECHNOLÓGIA POTRAVÍN
 
Študijný odbor: 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Forma štúdia: denná so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky
                    externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov
 
Profil absolventa:
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je pripravený na samostatnú tvorivú vedeckú činnosť a súvisiace aktivity v oblasti agropotravinárskeho výskumu, vývoja a vzdelávania. Ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja, technologických postupov výroby zdravotne neškodných potravín a možnosti širšieho (aj nepotravinárskeho) využitia (zhodnocovania) poľnohospodárskych produktov a materiálov.
V rámci doktorandského štúdia sú vytvorené podmienky pre zvládnutie odbornej terminológie aj vo svetovom jazyku s možnosťou študijných pobytov na zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách. Absolvent bude mať preto primerané dispozície uplatniť sa na trhu práce aj v európskom a svetovom priestore.
 

Študijný program AGROBIOTECHNOLÓGIE

Študijný odbor: 6.1.18 Agrobiotechnológie
Forma štúdia: denná so štandardnou dĺžkou 4 roky
                    externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov

Profil absolventa:
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov mikrobiológie, molekulárnej biológie, biochémie, enzymológie, bioinžinierstva. chemických a bioanalytických metód a techník. Ovláda experimentálne práce s kultiváciou rôznych kultúr a druhov živých organizmov a funkčnosti a konštrukčných vlastností výrobných biotechnologických systémov.
Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy využitím poznatkov chemického inžinierstva, bioinžinierstva, strojníckych disciplín pre modelovanie a simuláciu biotechnologických procesov využitím moderných operačných systémov.
 

Študijný program MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA

Študijný odbor: 4.2.3 Molekulárna biológia
Forma štúdia: denná so štandardnou dĺžkou 4 roky
                    externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov
 
Profil absolventa:
Absolvent dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy molekulárnej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém).
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v molekulárnej biológii so zameraním na niektorú z jej subdisciplín a je schopný ich uplatňovať vo svojej činnosti: navrhovať a formulovať vedecké projekty, organizovať a viesť kolektív, orientovaný na ich riešenie, formulovať aplikačné a inovatívne projekty v oblasti molekulárnej biológie a riešiť ich v súlade s potrebami
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov mikrobiológie, molekulovej biológie, biochémie, genetiky, enzymológie, chemických a bioanalytických metód a techník. Absolvent ovláda vedecké metódy, techniky a technológie mapovania genómu živých organizmov, izolácie génov, technológie konštrukcie produkčných biologických systémov, príprav rDNA, techniky génového inžinierstva cielenej modifikácie genómu tvorby transgenných organizmov a geneticky modifikovaných produkčných biologických systémov.
Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy s využitím moderných operačných systémov PC.